Privacybeleid Ace Rylant Consultancy

Acerylant Consultancy, gevestigd aan Wiekendreef 13
6003 BV Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.Acerylant Consultancy.nl
Wiekendreef 13
6003 BV Weert
0495 – 31 71 06

Dhr. Drs. R.F.A. Rylant is de Functionaris Gegevensbescherming van Acerylant Consultancy. Hij is te bereiken via bobrylant@acerylant.nl
Dhr. Drs. R.F.A. Rylant is regiebehandelaar en eindverantwoordelijk voor de Psychotherapie praktijk. Er bestaat een samenwerkingsverband met mevr. M.I.C. Feijen, systeemtherapeut, binnen deze praktijk.
De verwerking van haar cliëntgegevens vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van Drs. R.F.A. Rylant.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Acerylant Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Acerylant Consultancy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Acerylant Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Behandeling
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Acerylant Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Acerylant Consultancy neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Acerylant Consultancy) tussen zit.

Acerylant Consultancy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

1. Intramed Online, t.b.v. verslaglegging behandeling en facturatie.
2. Tekst en e-mailprogramma, t.b.v. communicatie met cliënt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Acerylant Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia > 15 jaar > Medisch, facturatie, contact, belastingaangifte 5 jaar
Adres > 15 jaar > Medisch, facturatie, contact, belastingaangifte 5 jaar

E-mail adres > 5 jaar > contact
Telefoonnummer > 5 jaar > contact

Delen van persoonsgegevens met derden:

Acerylant Consultancy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Acerylant Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Acerylant Consultancy uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Ace Rylant Consultancy heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Intramed online.

Intramed B.V.
Postbus 175
2740 AD Waddinxveen

Deze overeenkomst houdt in dat gegevens van cliënten ten behoeve van de behandeling, facturatie worden vastgelegd.

Zie voor deze overeenkomst: Bewerkersovereenkomst Intramed

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Acerylant Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Acerylant Consultancy.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid:

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Recht op inzage, correctie en of verwijdering:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bobrylant@Acerylant Consultancy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten:

Acerylant Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Acerylant Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bobrylant@acerylant.nl